Disclaimer

Toepasselijkheid

Artikel 1

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, waaronder begrepen offertes en overeenkomsten, waarin opdrachtnemer partij is, behoudens afwijkingen welke door de opdrachtnemer alsdan uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd.

2. De opdrachtgever die eenmaal een overeenkomst met de opdrachtnemer heeft gesloten onder toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden, wordt geacht stil­zwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes en op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten te hebben ingestemd.

3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.

4. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de opdrachtgever in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever buiten toepassing.

Offertes

Artikel 2

Alle offertes van de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld; in dat geval heeft de offerte een geldigheidsduur van 30 dagen. Alle bij de offerte verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen of fouten in de verstrekte gegevens.

Aanvang en duur overeenkomst

Artikel 3

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien de opdrachtnemer schriftelijk heeft bevestigd de opdracht van de opdrachtgever te accepteren. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

2. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt op de overeengekomen termijn. 

3. De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien dit door of op grond van een overheidsvoorschrift noodzakelijk is geworden.

Intellectuele eigendom

Artikel 4

1. De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij ontwikkelt, gebruikt of heeft gebruikt bij het aangaan en/of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. De opdrachtgever erkent de intellectuele eigendomsrechten van de opdrachtnemer ter zake van die producten van de geest.

2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, berekeningen, tekeningen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van de opdrachtnemer geheel of ten dele te verveelvoudigen, te openbaren of ter beschikking te stellen aan derden of op enigerlei andere wijze te gebruiken zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen de opdrachtnemer ingesteld worden.

4. De opdrachtgever heeft het recht met opdrachtnemer een regeling te treffen aangaande intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer of diens werknemers in het kader van de opdracht.

Prijzen en prijsaanpassing

Artikel 5

1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting, overige belastingen, heffingen, kosten voor verpakkingsmateriaal, emballage, vervoer, verzekering en verzending.

2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle prijzen gesteld in Euro’s.

3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien ná het totstandkomen van de overeenkomst, doch vóór het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst, wijzigingen in één of meer kostprijsfactoren, waaronder mede worden begrepen koerswijzigingen in de overeengekomen valuta, daartoe aanleiding geven.

4. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven toegekende recht om prijswijzigingen door te voeren. De opdrachtgever Indien en voor zover prijswijzigingen leiden tot een verschil met de overeengekomen prijzen van meer dan acht procent (8%) is de opdrachtnemer, op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, bereid te onderzoeken of ontbinding van de overeenkomst mogelijk is.

5. Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever is deze aan de opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de tot dat moment door de opdrachtnemer gemaakte kosten verhoogd met de door de opdrachtnemer gederfde winst. De gederfde winst wordt alsdan geacht tenminste twintig procent (20%) van de offerte te bedragen.

Verplichtingen van de opdrachtgever

Artikel 6

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, bescheiden, goederen, verpakkingsmateriaal e.d., welke de opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig in bezit komen van de opdrachtnemer. De opdrachtgever staat in voor de door hem ter beschikking gestelde goederen, verpakkingsmateriaal, gegevens, specificaties en dergelijke.

2. De opdrachtnemer heeft het recht de goederen en eventuele verpakkingsmaterialen welke door de opdrachtgever voor verpakking aan de opdrachtnemer te beschikking worden gesteld te (doen) inspecteren op het moment van feitelijke aflevering door de opdrachtgever. Indien de goederen en/of de verpakkingsmaterialen gebreken vertonen en/of niet voldoen aan de in de overeenkomst opgenomen specificaties, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever terstond op de hoogte brengen van de aard van de klachten.

3. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4. Indien de ter verpakking aangeboden goederen verpakt zijn in niet herbruikbaar materiaal wordt dit verpakkingsmateriaal voor rekening van de opdrachtgever door de opdrachtnemer afgevoerd, tenzij partijen anders overeenkomen. 

De uitvoering van de overeenkomst

Artikel 7

1. De opdrachtnemer bepaalt, in overleg met de opdrachtgever, de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. De opdrachtnemer heeft het recht de werkzaamheden door haar werknemers en/of door derden te laten uitvoeren. 

2. Het bepaalde tijdstip en de bepaalde termijn waarop aan de werkzaamheden uitvoering wordt gegeven, wordt door de opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend. Overschrijding van het tijdstip en de termijn waarin aan de werkzaamheden uitvoering moet worden gegeven geeft de opdrachtgever niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten, noch tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor directe of indirecte gevolgen van de niet tijdige prestatie.

3. De werkzaamheden worden geacht te zijn uitgevoerd op het moment van aflevering van de verpakte goederen af bedrijf van de opdrachtnemer dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de aflevering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden. De aflevering vindt plaats af bedrijf van de opdrachtnemer op het moment van de feitelijke aanbieding, maar in ieder geval, onmiddellijk voorafgaan aan het moment waarop wordt aangevangen de goederen in een door of namens de opdrachtgever te beschikking gesteld vervoermiddel te laden.

4. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de af te leveren goederen komt voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van de aflevering dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de aflevering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.

5. Indien de opdrachtnemer de werkzaamheden niet of niet tijdig kan uitvoeren, doordat de opdrachtgever de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De opdrachtgever dient alsdan aan opdrachtnemer de kosten te betalen berekend naar de stand van de werkzaamheden op het moment van ontbinding van de overeenkomst en de kosten te vergoeden die de opdrachtnemer reeds heeft gemaakt, alsmede de gemaakte en nog te maken kosten te vergoeden die voortvloeien uit verplichtingen die de opdrachtnemer met het oog op de uitvoering van de werkzaamheden reeds is aangegaan, zulks onverminderd het recht van de opdrachtnemer voor het meerdere schadevergoeding te vorderen. 

6. Indien de opdrachtgever na uitvoering van de werkzaamheden de ter aflevering aangeboden goederen niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats afneemt doordat de opdrachtgever daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer het recht de goederen vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de aflevering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de opdrachtgever te vervoeren naar en op te slaan op een door de opdrachtnemer vast te stellen plaats. De opdrachtnemer heeft alsdan recht op vergoeding van alle terzake gemaakte kosten.

7. Indien de opdrachtgever de goederen niet binnen 14 dagen na de aanbieding ter aflevering door de opdrachtgever in ontvangst zijn genomen, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de voor de werkzaamheden overeengekomen prijs alsmede de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor vervoer en/of opslag van de niet afgenomen goederen, zulks onverminderd het recht van de opdrachtnemer om voor het meerdere schadevergoeding te vorderen.

Verpakking, emballage en transport

Artikel 8

 1. De na uitvoering van de werkzaamheden af te leveren goederen worden door de opdrachtnemer verpakt conform de overeengekomen richtlijnen en specificaties en vervolgens aan de opdrachtgever afgeleverd.

 2. Indien het verpakkingsmateriaal voor verpakking van de goederen en/of emballage voor het vervoer van de goederen door de opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld, zijn de kosten voor dit verpakkingsmateriaal en/of emballage voor rekening van de opdrachtgever.

 3. De opdrachtgever draagt voor diens eigen rekening en risico zorg voor het transport van de afgeleverde goederen. 

Meer- en/of minderwerk

Artikel 9

 1. Werkzaamheden die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden naar voren komen, maar waarin de opdrachtbevestiging niet voorziet, worden afzonderlijk tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever besproken en schriftelijk vastgelegd. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot het uitvoeren van meerwerk laat de aanspraken van de opdrachtnemer op verrekening daarvan onverlet. 

 2. Als meerwerk wordt aangemerkt al het meerdere dat de opdrachtnemer boven het aanvankelijk overeengekomen presteert, waar onder begrepen de extra werkzaamheden die voortvloeien uit door de opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst verlangde wijzigingen die afwijken van het overeengekomene, alsmede extra werkzaamheden ter correctie in verband met door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onduidelijke gegevens en ondeugdelijke goederen en/of materialen.

 3. Indien aanvullende werkzaamheden volgens de opdrachtnemer onontbeerlijk zijn, is hij gehouden zulks onmiddellijk aan de opdrachtgever kenbaar te maken en in overleg tot overeenstemming te komen.

Betaling

Artikel 10

1. Facturering vindt plaats op het moment dat de werkzaamheden door de opdrachtnemer zijn uitgevoerd. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.

2. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de opdrachtgever een rente van twee procent per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de opdrachtnemer toekomen.

3. Alle kosten, welke voor de opdrachtnemer voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de opdrachtgever van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten.

Deze kosten worden door de opdrachtnemer gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom, met een minimum van € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro);

De opdrachtgever is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.

4. Indien en voor zover de opdrachtgever met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de opdrachtnemer van de opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

5. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen te verlangen.

6. De opdrachtgever is gehouden op eerste vordering van de opdrachtnemer zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de opdrachtnemer schuldig mocht zijn.

7. De opdrachtnemer is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de opdrachtgever op de opdrachtnemer te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever.

8. De opdrachtnemer is gerechtigd om bij het niet nakomen van de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen zijn werkzaamheden op te schorten, waaronder tevens is begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of derden, totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer of een tot het concern van de opdrachtnemer behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan is nagekomen.

Overmacht

Artikel 11

1. Indien en voor zover de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.

2. Onder een oorzaak welke de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtnemer of in de onderneming van een derde van wie de opdrachtnemer goederen of diensten betrekt, kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden, alsmede brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, terroristische aanslagen of dreigingen daarvan, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de opdrachtnemer goederen en/of diensten betrekt

3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de opdrachtnemer ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

Artikel 12

1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht, danwel indien dat hoger is het bedrag waarvoor de opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet -, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel indien de opdrachtnemer geen aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, tot een bedrag waarvoor de opdrachtnemer met een onderneming als onderhavige opdrachtnemer zich pleegt te verzekeren

2. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van opzet of grove schuld van diens werknemers.

4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending, ongeacht of vervoer of verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of een derde. 

5. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Reclame

Artikel 13

 1. Reclames met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden dienen uiterlijk 4 dagen na voltooiing van de werkzaamheden aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Fouten in de uitvoering van de werkzaamheden, waarvan de opdrachtgever aantoont dat hij deze redelijkerwijs niet binnen 4 dagen na voltooiing van de werkzaamheden kon ontdekken, dienen binnen 2 dagen na ontdekking van de fout(en) aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, met een nauwkeurige opgaaf van de aard van de klachten. 

 2. Indien de reclame door de opdrachtnemer juist wordt bevonden, heeft de opdrachtnemer het recht de werkzaamheden opnieuw te verrichten met inachtneming van een redelijke termijn en instandhouding van de bestaande overeenkomst, dan wel het recht over te gaan tot restitutie van (een deel van) de voor de werkzaamheden ontvangen betaling.

 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van enig aan de reclame ten grondslag liggend euvel en bedrijfsschade van de opdrachtgever.

 4. Indien de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid stelt fouten te herstellen doch een derde daartoe opdracht geeft, zijn de kosten die hiervoor worden gemaakt voor rekening van de opdrachtgever. 

 5. Reclames geven de opdrachtgever geen recht om betaling op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 14

1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is 

Prijzen en prijsaanpassing

Artikel 5

1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting, overige belastingen, heffingen, kosten voor verpakkingsmateriaal, emballage, vervoer, verzekering en verzending.

2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle prijzen gesteld in Euro’s.

3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien ná het totstandkomen van de overeenkomst, doch vóór het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst, wijzigingen in één of meer kostprijsfactoren, waaronder mede worden begrepen koerswijzigingen in de overeengekomen valuta, daartoe aanleiding geven.

4. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven toegekende recht om prijswijzigingen door te voeren. De opdrachtgever Indien en voor zover prijswijzigingen leiden tot een verschil met de overeengekomen prijzen van meer dan acht procent (8%) is de opdrachtnemer, op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, bereid te onderzoeken of ontbinding van de overeenkomst mogelijk is.

5. Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever is deze aan de opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de tot dat moment door de opdrachtnemer gemaakte kosten verhoogd met de door de opdrachtnemer gederfde winst. De gederfde winst wordt alsdan geacht tenminste twintig procent (20%) van de offerte te bedragen.

Verplichtingen van de opdrachtgever

Artikel 6

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, bescheiden, goederen, verpakkingsmateriaal e.d., welke de opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig in bezit komen van de opdrachtnemer. De opdrachtgever staat in voor de door hem ter beschikking gestelde goederen, verpakkingsmateriaal, gegevens, specificaties en dergelijke.

2. De opdrachtnemer heeft het recht de goederen en eventuele verpakkingsmaterialen welke door de opdrachtgever voor verpakking aan de opdrachtnemer te beschikking worden gesteld te (doen) inspecteren op het moment van feitelijke aflevering door de opdrachtgever. Indien de goederen en/of de verpakkingsmaterialen gebreken vertonen en/of niet voldoen aan de in de overeenkomst opgenomen specificaties, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever terstond op de hoogte brengen van de aard van de klachten.

3. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4. Indien de ter verpakking aangeboden goederen verpakt zijn in niet herbruikbaar materiaal wordt dit verpakkingsmateriaal voor rekening van de opdrachtgever door de opdrachtnemer afgevoerd, tenzij partijen anders overeenkomen. 

De uitvoering van de overeenkomst

Artikel 7

1. De opdrachtnemer bepaalt, in overleg met de opdrachtgever, de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. De opdrachtnemer heeft het recht de werkzaamheden door haar werknemers en/of door derden te laten uitvoeren. 

2. Het bepaalde tijdstip en de bepaalde termijn waarop aan de werkzaamheden uitvoering wordt gegeven, wordt door de opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend. Overschrijding van het tijdstip en de termijn waarin aan de werkzaamheden uitvoering moet worden gegeven geeft de opdrachtgever niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten, noch tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor directe of overeengekomen presteert, waar onder begrepen de extra werkzaamheden die voortvloeien uit door de opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst verlangde wijzigingen die afwijken van het overeengekomene, alsmede extra werkzaamheden ter correctie in verband met door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onduidelijke gegevens en ondeugdelijke goederen en/of materialen.

 1. Indien aanvullende werkzaamheden volgens de opdrachtnemer onontbeerlijk zijn, is hij gehouden zulks onmiddellijk aan de opdrachtgever kenbaar te maken en in overleg tot overeenstemming te komen.

Betaling

Artikel 10

1. Facturering vindt plaats op het moment dat de werkzaamheden door de opdrachtnemer zijn uitgevoerd. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.

2. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de opdrachtgever een rente van twee procent per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de opdrachtnemer toekomen.

3. Alle kosten, welke voor de opdrachtnemer voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de opdrachtgever van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten.

Deze kosten worden door de opdrachtnemer gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom, met een minimum van € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro);

De opdrachtgever is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.

4. Indien en voor zover de opdrachtgever met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de opdrachtnemer van de opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

5. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen te verlangen.

6. De opdrachtgever is gehouden op eerste vordering van de opdrachtnemer zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de opdrachtnemer schuldig mocht zijn.

7. De opdrachtnemer is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de opdrachtgever op de opdrachtnemer te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever.

8. De opdrachtnemer is gerechtigd om bij het niet nakomen van de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen zijn werkzaamheden op te schorten, waaronder tevens is begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of derden, totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer of een tot het concern van de opdrachtnemer behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan is nagekomen.

Overmacht

Artikel 11

1. Indien en voor zover de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.

2. Onder een oorzaak welke de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare

het Nederlandse recht van toepassing.

2. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met het geldende recht. 

3. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever worden beslecht op de wijze zoals in de overeenkomst is bepaald, bij gebreke waarvan de geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, in eerste instantie aanhangig worden gemaakt bij en berecht worden door de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement ’s-Hertogenbosch.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then